REGULAMIN KONKURSU ODBYWAJĄCEGO SIĘ NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM www.SFD.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1


Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na FORUM portalu społecznościowego www.sfd.pl, zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy – autora najoryginalniejszego filmu/zdjęcia o tematyce wydarzenia określonej w opisie postu konkursowego, w związku z którym odbywa się konkurs.
Konkurs odbywa się na portalu www.sfd.pl  w dziale www.sfd.pl/suplementy pod adresem internetowym http://www.sfd.pl/Konkurs_Trenuj_z_Mistrzem_SFD_-t1149950-s0.html#post-0
Organizator oświadcza, że Konkurs jest sponsorowany, popierany, zarządzany oraz powiązany z podmiotem będącym właścicielem serwisu społecznościowego www.sfd.pl
Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

§ 2
Organizatorem Konkursu jest SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, adres: ul. Głogowska 23c, 45-315 Opole, NIP: 754 302 22 22, REGON: 160360680, KRS: 0000373427, o kapitale zakładowym 4 549 091,00 PLN (w całości pokryty), której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie http://www.sfd.pl/Konkurs_Trenuj_z_Mistrzem_SFD_-t1149950-s0.html#post-0 dla użytkowników tego serwisu www.sfd.pl

II. UCZESTNICY KONKURSU
§ 4
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są użytkownikami serwisu www.sfd.pl na Forum SFD i zamieszczą w komentarzach pod postem konkursowym film / zdjęcie o tematyce określonej w opisie postu konkursowego, zwany dalej "Odpowiedzią konkursową".

§ 5
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunkach umów cywilnoprawnych tj. zlecenia/dzieło lub w innym stosunku prawnym, z Organizatorem Konkursu.

§ 6
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§ 7

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą minimum 2 osoby ze strony Organizatora.

2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
• etap 1.: zgłaszanie udziału w Konkursie poprzez zamieszczanie Odpowiedzi Konkursowych w komentarzu pod postem konkursowym na portalu www.sfd.pl w temacie http://www.sfd.pl/Konkurs_Trenuj_z_Mistrzem_SFD_-t1149950-s0.html#post-0, wśród których jury dokona wyboru najoryginalniejszych Odpowiedzi Konkursowych
• etap 2.: – wybór najciekawszych Odpowiedzi Konkursowych przez Jury i opublikowanie ich na profilach na Facebooku należących do organizatora konkursu https://www.facebook.com/SFDpl/?fref=ts,
https://www.facebook.com/SFD-Nutrition-823401891067733/?fref=ts,

3. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny estetycznej przesłanych odpowiedzi konkursowych. Nie ma możliwości podważenia obiektywności wyboru najlepszych odpowiedzi konkursowych, gdyż wybór będzie zupełnie subiektywny i informujemy o tym otwarcie.

§ 8
1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
• zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie: http://www.sfd.pl/REGULAMIN_KONKURSU_TRENUJ_Z_MISTRZEM-t1149948.html
• zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym http://www.sfd.pl/Konkurs_Trenuj_z_Mistrzem_SFD_-t1149950-s0.html#post-0 film/zdjęcie o tematyce określonej w opisie postu konkursowego,
2. Dostęp do zamieszczania tekstów w Konkursie mają wszyscy użytkownicy Forum www.sfd.pl
3. Konkurs jest moderowany. Każdy zgłoszony do Konkursu tekst, aby wziąć udział w rywalizacji, musi zostać zaakceptowany przez moderatorów. Wszystkie zgłoszone teksty Odpowiedzi Konkursowych, które uzyskają akceptację moderatorów, pozostają do wglądu w komentarzach pod postem konkursowym (nie będą usuwane).
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie tekstu Odpowiedzi Konkursowej w terminie wyznaczonym w opisie postu konkursowego i jego akceptacja przez moderatorów.
5. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić tylko 1 odpowiedź konkursową.
6. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
7. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
8. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi w terminie określonym w opisie postu konkursowego.
10. Nick laureata (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników w serwisie www.sfd.pl) zostaną opublikowane w serwisie www.sfd.pl, w temacie http://www.sfd.pl/Konkurs_Trenuj_z_Mistrzem_SFD_-t1149950-s0.html#post-0 w komentarzu pod postem konkursowym przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
11. Laureaci konkursu będą proszeni o podanie danych osobowych w celu realizacji nagrody konkursowej. Koszt nagrody ponosi Organizator.

IV. NAGRODY
§ 9
Nagrody przewidziane w konkursie są określone w opisie postu konkursowego pod adresem http://www.sfd.pl/Konkurs_Trenuj_z_Mistrzem_SFD_-t1149950-s0.html#post-0

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 8 (w szczególności Nicku) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie www.sfd.pl przez czas określony przez Organizatora Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w serwisie www.sfd.pl . Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
5. Organizator ponosi koszty dostarczenia i realizacji nagrody przyznanej w Konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.
8. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
10. Zasady Konkursu dostępne są na stronie http://www.sfd.pl/Konkurs_Trenuj_z_Mistrzem_SFD_-t1149950-s0.html#post-0
11. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.