Mam do wyboru Tiromel T3 albo Novothyral mix T3 i T4